- Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UB, ngày 01 thang 02 năm 1979 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập Hội Y học TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 6005/QĐ-UBND, ngày 09/12/2104 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, về hê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức hoạt động Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Y học TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX ngày 28.09.2019 về việc công nhận ban chấp hành Họi Y học khóa IX; 

- Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và thông tư 03/2013/TT-BNV, ngày 16.04.2013 của Bộ Nội Vụ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Hội Y học TP. Hồ Chí Minh khóa IX lần thứ hai họp ngày 17.12.2019.

CHỦ TỊCH HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT ĐỊNH

Nay đổi tên Hội Hô Hấp TP. Hồ Chí Minh thành Liên Chi Hội Hô Hấp TP. Hồ Chí Minh.

 

Quyết định trong file đính kèm