Kính gửi: Hội viên LC Hô Hấp TP.HCM, BS/DS và cán bộ y tế