Bài giảng CME ngày 25/07/2016

1. Bệnh án mô kẻ phổi - PGS.TS Trần Văn Ngọc.

2. Khảo sát sự trao đổi (khuếch tán) khí qua màng phế nang mao mạch (DLCO/TLCO) - GS. Đinh Xuân Anh Tuấn

3. Khuếch tán khí qua màng phế nang – mao mạch DLNO -  GS. Đinh Xuân Anh Tuấn