Hội viên là những người tham gia vào Hội Hô Hấp thành phố Hồ Chí Minh, có đóng phí thường niên.

Quyền lợi của Hội viên Hội Hô Hấp TP.HCM

Hội viên được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Về chuyên môn, nghiệp vụ:

-  Được mời dự các Hội nghị do Hội hô hấp TP HCM tổ chức.

-  Được giảm 50% phí đăng ký hội nghị.

-  Được giảm 50% học phí khi tham gia các khóa đào tạo do Hội tổ chức.

-  Được truy cập thông tin cập nhật, bài trình bày, toàn văn trên website Hội hô hấp TPHCM

-  Được thông tin bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, được khuyến khích và tạo điều kiện phát huy năng lực về mọi mặt, được tạo điều kiện để phát huy năng lực.

-  Được tham gia trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học của mình trong các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật chuyên ngành; được giới thiệu đăng các bài viết và các công trình nghiên cứu của mình vào các tạp chí khoa học trong hệ thống chuyên ngành.

-  Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội và được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

 Về quyền tham gia tổ chức, hoạt động Hội:

-  Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương, công tác của Hội theo quy định của Hội.

-  Được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

-  Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo, Ban chấp hành và Ban kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

-  Được giới thiệu hội viên mới.

Về khen thưởng:

-  Được xét khen thưởng và biểu dương theo quy định của Hội.

-  Hội viên xuất sắc được khen thưởng, sẽ được giảm/miễn đóng Hội phí vào năm tiếp theo.

Các lợi ích khác:

-  Được cấp thẻ hội viên.

-  Được cấp chứng chỉ tham gia Hội.

-  Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. 

-  Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như Hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội.

Trách nhiệm của Hội viên Hội Hô Hấp TPHCM

1.      Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.

2.      Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

3.      Không ngừng nâng cao kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chăm sóc và điều trị bệnh hô hấp.

4.      Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

5.     Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

6.      Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.