Tác giả: Mai Đình Yên, Vũ Văn Vụ, Lê Đình Lương

Nhà xuất bản Hà Nội - 2006