1. Các giải pháp mới bước 1 điều trị bn UTP KTBN EGFR (+)? -TS BS Vũ Văn Vũ
  2. Vai trò các ALK TKI trong UTP KTBN giai đoạn tiến xa - TS BS Lê Thượng Vũ
  3. Chiến lược sử dụng tuần tự các TKI - Roche Pharma – TS BS Lê Tuấn Anh
  4. Xạ trị ung thư phổi trong thời đại nhắm đích, miễn dịch? - TS BS Lê Tuấn Anh
  5. Cập nhật Điều trị thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch trong ung thư phổi? - BS CK2 Nguyễn Tuấn Khôi
  6. Điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ trong thời đại mới -BS CK 2 Vương Đình Thy Hảo