TS BS Lê Thượng Vũ
PHÓ TRƯỞNG KHOA NỘI PHỔI BV CHỢ RẪY
GIẢNG VIÊN BM NỘI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
TỔNG THƯ KÝ HỘI HÔ HẤP TP HCM

Hội nghị Ung thư phổi ngày 15/06/2019

Slide trình chiếu Ung thư phổi 15/06/2019 - chiều