Hình ảnh học phổi của bệnh lý mô liên kết

       TS.BS. Hoàng Thị Triều Nghi - Trưởng Đơn Vị CĐHA, Phòng Khám Ngọc Minh

    Vai trò của CT liều thấp trong tầm soát ung thư phổi

       BS.CKII. Nguyễn Văn Tiến Bảo - Khoa CĐHA, BV Chợ Rẫy

    Đặc điểm hình ảnh điển hình và không điển hình Sarcoidosis tại phổi

       TS.BS. Hoàng Thị Triều Nghi - Trưởng Đơn Vị CĐHA, Phòng Khám Ngọc Minh