Thời gian tổ chức hội nghị : 97.3% phù hợp.

Thời lượng chương trình hội nghị: 94.7% phù hợp.

Địa điểm tổ chức hội nghị: 96.9% phù hợp.

Nội dung bài báo cáo: 66.4% hấp dẫn. 

Thông tin hội nghị mang lại thiết thực và đáp ứng yêu cầu: 69.9% thiết thực.

Việc áp dụng những thông tin từ hội nghị: 69% chắc chắn có.

Số lượng bài báo cáo: 67.3 % vừa đủ.

Chất lượng báo cáo viên: 80.6% tốt.

Chất lượng phục vụ hội nghị: 64.6% tốt. 

Xem file đính kèm để biết thêm chi tiết.