Bài giảng trong Hội nghị thường niên Hội Hô Hấp TP. HCM

Người trình bày: BS. Hồ Thanh Nhàn