1. Đặc điễm vi khuẩn và đề kháng kháng sinh trong viêm phổi bệnh viện – viêm phổi thở máy tại bệnh viện Chợ Rẫy 2015 – 2016

2. Viêm phổi bệnh viện –viêm phổi thở máy do vi khuẩn đa kháng tại Việt Nam

3. Cập nhật liệu pháp xuống thang trong điều trị nhiễm khuẩn

4. Chương trình giám sát sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Chợ Rẫy

5. Đề kháng của vi khuẩn gây viêm phổi thở máy tại BV Nhân Dân Gia Định

6. Đánh giá hiệu quả và độc tính trên thận của hai chế độ liều sử dụng colistin trong điều trị viêm phổi liên quan thở máy

7. Cập nhật về phòng ngừa Viêm phổi bệnh viện/ Viêm phổi liên quan đến thở máy