1. Vi sinh học CAP, HCAP và HAP

2. Lựa chọn kháng sinh điều trị HCAP theo phác đồ HAP hay CAP?